آنالیز چدن داکتیل

Fe C Si Mn P S Cr
93.501 4.30 1.32 0.328 0.0386 0.039 0.084

 

Mo Ni Al Co Cu Mg Nb
0.0064 0.0585 0.0011 ≺ 0.0095 0.277 0.0037 0.0065

 

Ti V Pb Sn B Zr As
≺ 0.0011 0.0063 ≺ 0.0502 0.0358 0.0056 0.0089 0.0083