قیمت محصولات

نام محصول قیمت محصولات تاریخ بروزرسانی توضیحات
سبک 2 45500ریال 1399/03/11 قیمت درب کارخانه
سبک 1 45500ریال 1399/03/11 قیمت درب کارخانه
سنگین 2 46000ریال 1399/03/11 قیمت درب کارخانه
سنگین 1 46000ریال 1399/03/11 قیمت درب کارخانه
سفاله چدن 43000ریال 1399/03/11 قیمت ها درب کارخانه
سفاله آهن 43000ریال 1399/03/11 قیمت درب کارخانه
شمش چدن فولاد ریزی توافقی 1399/03/11 قیمت درب کارخانه
شمش چدن داکتیل 73500ریال 1399/03/11 قیمت درب کارخانه
شمش چدن خاکستری 64500ریال 1399/03/11 قیمت درب کارخانه
شمش فولاد -150*150 - 5sp 63900ریال 1399/03/11 قیمت درب کارخانه
شمش فولاد -125*125- 5sp 63900ریال 1399/03/11 قیمت درب کارخانه
شمش فولاد -125*125 - 3sp 64400ریال 1399/03/11 قیمت درب کارخانه
شمش فولاد -150*150 - 3sp 644000ریال 1399/03/11 قیمت درب کارخانه