قیمت محصولات

نام محصول قیمت محصولات تاریخ بروزرسانی توضیحات
سبک 2 82000ریال 1399/07/29 قیمت درب کارخانه
سبک 1 82000ریال 1399/07/29 قیمت درب کارخانه
سنگین 2 81000ریال 1399/07/29 قیمت درب کارخانه
سنگین 1 81000ریال 1399/07/29 قیمت درب کارخانه
سفاله چدن 76000ریال 1399/07/29 قیمت ها درب کارخانه
سفاله آهن 76000ریال 1399/07/29 قیمت درب کارخانه
شمش چدن فولاد ریزی توافقی 1399/07/29 قیمت درب کارخانه
شمش چدن داکتیل 123000ریال 1399/07/29 قیمت درب کارخانه
شمش چدن خاکستری 105000ریال 1399/07/29 قیمت درب کارخانه
شمش فولاد -150*150 - 5sp 120200ریال 1399/07/28 قیمت درب کارخانه
شمش فولاد -125*125- 5sp 120200ریال 1399/07/28 قیمت درب کارخانه
شمش فولاد -125*125 - 3sp 120770ریال 1399/07/29 قیمت درب کارخانه
شمش فولاد -150*150 - 3sp 120770ریال 1399/07/28 قیمت درب کارخانه