قیمت محصولات

نام محصول قیمت محصولات تاریخ بروزرسانی توضیحات
سبک 2 30000ریال 1398/09/18 قیمت درب کارخانه
سبک 1 30000ریال 1398/09/18 قیمت درب کارخانه
سنگین 2 31000ریال 1398/09/18 قیمت درب کارخانه
سنگین 1 31000ریال 1398/09/18 قیمت درب کارخانه
سفاله چدن 29500ریال 1398/09/18 قیمت ها درب کارخانه
سفاله آهن 29500ریال 1398/09/18 قیمت درب کارخانه
شمش چدن فولاد ریزی 38000ریال 1398/09/18 قیمت درب کارخانه
شمش چدن داکتیل 50500ریال 1398/09/18 قیمت درب کارخانه
شمش چدن خاکستری 41300ریال 1398/09/18 قیمت درب کارخانه
شمش فولاد -150*150 - 5sp 43818ریال 1398/09/18 قیمت درب کارخانه
شمش فولاد -125*125- 5sp 43818ریال 1398/09/18 قیمت درب کارخانه
شمش فولاد -125*125 - 3sp 44363ریال 1398/09/18 قیمت درب کارخانه
شمش فولاد -150*150 - 3sp 44363ریال 1398/09/18 قیمت درب کارخانه