قیمت محصولات

نام محصول قیمت محصولات تاریخ بروزرسانی توضیحات
سبک 2 37000ریال 1398/12/25 قیمت درب کارخانه
سبک 1 37000ریال 1398/12/25 قیمت درب کارخانه
سنگین 2 38000ریال 1398/12/25 قیمت درب کارخانه
سنگین 1 38000ریال 1398/12/25 قیمت درب کارخانه
سفاله چدن 36000ریال 1398/112/25 قیمت ها درب کارخانه
سفاله آهن 35000ریال 1398/12/25 قیمت درب کارخانه
شمش چدن فولاد ریزی 38000ریال 1398/12/25 قیمت درب کارخانه
شمش چدن داکتیل 70000یال 1398/12/25 قیمت درب کارخانه
شمش چدن خاکستری 59500ریال 1398/12/25 قیمت درب کارخانه
شمش فولاد -150*150 - 5sp 59000ریال 1398/12/25 قیمت درب کارخانه
شمش فولاد -125*125- 5sp 59000ریال 1398/12/25 قیمت درب کارخانه
شمش فولاد -125*125 - 3sp 59700 1398/12/25 قیمت درب کارخانه
شمش فولاد -150*150 - 3sp 59700ریال 1398/12/25 قیمت درب کارخانه