قیمت محصولات

نام محصول قیمت محصولات تاریخ بروزرسانی توضیحات
سبک 2 56000ریال 1399/05/20 قیمت درب کارخانه
سبک 1 56000ریال 1399/05/20 قیمت درب کارخانه
سنگین 2 56000ریال 1399/05/20 قیمت درب کارخانه
سنگین 1 56000ریال 1399/05/20 قیمت درب کارخانه
سفاله چدن 49000ریال 1399/05/20 قیمت ها درب کارخانه
سفاله آهن 49000ریال 1399/05/20 قیمت درب کارخانه
شمش چدن فولاد ریزی توافقی 1399/05/20 قیمت درب کارخانه
شمش چدن داکتیل 99000ریال 1399/05/20 قیمت درب کارخانه
شمش چدن خاکستری 89000ریال 1399/05/20 قیمت درب کارخانه
شمش فولاد -150*150 - 5sp 92600ریال 1399/05/20 قیمت درب کارخانه
شمش فولاد -125*125- 5sp 92600ریال 1399/05/20 قیمت درب کارخانه
شمش فولاد -125*125 - 3sp 93200ریال 1399/05/20 قیمت درب کارخانه
شمش فولاد -150*150 - 3sp 93200ریال 1399/05/20 قیمت درب کارخانه