سبد خرید شما خالی می باشد.
0سبد خرید

از آن جائی که انجام عملیات ماشین کاری قطعات حساس ساخته شده ازچدن نشکن  آستمر   (ADI) امری پرهزینه و زمان بر است لذا کنترل تغییرات ابعادیاین نوع قطعات جهت کاهش هزینه ماشین کاری از اهمیت به سزائی برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن بررسی تاثیر دمای آستنیته کردن برتغییرات ابعادی  چدن نشکن  آلیاژی Ni-Cu-Mn,  سعی شده است علت این تغییرات ابعادیبا توجه به اجزا متشکله  چدن نشکن  توضیح داده شود. بدین منظور نمونه های استوانه ای شکل با ساختار ریختگی فریتی- پرلیتی تهیه و در دماهای 870, 900 و 920°C آستنیته و سپس در دمای 315°C آستمپر شدند. از میکروسکوپ الکترونی, نوری مجهز به آنالیز تصویری و پراش اشعه X برای توجیه و علتتغییرات ابعادی  استفاده شد. نتایج حاصله نشان می دهد که با افزایش دمای آستنیته ابعادچدن نشکن افزایش یافته که این افزایش ناشی از افزایش حجم زمینه (بدون گرافیت) و حجم حفرات اطراف گرافیت می باشد.