دانشنامه فولاد

شمش فولاد

در کارخانه‌های فولاد سازی اندازه گیری و مدیریت دمای شمش در مراحل مختلف فرآیند نورد گرم...